Om Boelskifte Administration A/S

Løbende advokatrådgivning
Hos Boelskifte Administration A/S er løbende advokatrådgivning om den daglige drift en del af administrationsaftalen. Boelskifte Administration A/S er et af de få administrationsselskaber, hvor bestyrelsen har direkte adgang og daglig kontakt til erfarne advokater uden det medfører ekstraregninger. Det giver tryghed og sparer ofte foreningen for mange problemer.

Medarbejderne
Alle medarbejdere hos Boelskifte Administration A/S er nøje udvalgte, har mange års erfaring og har specialiseret viden om alle foreningens forhold, det være sig administrative eller økonomiske. Udover et højt vidensniveau lægger Boelskifte Administration A/S vægt på god service, hurtig responstid og på en let, tilgængelig og forståelig kommunikation. Alle foreninger hos Boelskifte Administration A/S har en fast tilknyttet administrator der er ansvarlig for den daglige drift i foreningen.

Administrationen
Alle de grundlæggende dele af administrationen, det være sig bogføring, betaling af regninger, afholdelse af budgetmøder og generalforsamlinger, rykkere osv. bliver naturligvis udført lige efter bogen hos Boelskifte Administration A/S. Det er en forudsætning for den veldrevne andelsbolig- og ejerforening. Men derudover er det en målsætning at hjælpe foreningen og bestyrelsen med at optimere foreningens drift.

Besparelser på foreningens udgifter
Boelskifte Administration A/S er via størrelsen af vores portefølje i stand til at få fordelagtige prisaftaler i stand for de foreninger vi administrerer. Vi har samtidig særlig fokus på mulighederne for låneomlægning og offentlige tilskud som foreslås bestyrelserne når sådanne muligheder er mulige. Sammen med bestyrelsen lægger vi også gerne en økonomisk slagplan for ejendommens fremtidig vedligeholdelse og kan tilbyde at foreningen får udarbejdet en tilstands- og vedligeholdelsesplan for et meget rimeligt beløb.

IT-løsninger
Foreningen får via Boelskifte Administration A/S deres egen hjemmeside, hvor bestyrelsen og beboerne har adgang til alle foreningens opdaterede dokumenter. Via hjemmesiden er der mulighed for at kan kommunikere eksternt og internt i foreningen. Bestyrelsen har dertil online adgang til foreningens bogføring og økonomi og er således altid opdateret f.eks. om udgifterne til vedligeholdelse. Alle bestyrelsens godkendelser sker online via nem-id. Regninger, overdragelser og aftaler fremsendes og godkendes således alle elektronisk.

Byggesager
Professionel byggesagsadministration, også af mere komplicerede byggesager, herunder etablering af nye boliger på loftet, er et af vore specialer og udføres hos Boelskifte Administration A/S af erfarne advokater. En sikker og tryg gennemførelse af en byggesag kræver indgående viden om bl.a. byggejura, finansiering, forening- og forsikringsret – og en sådan viden har vi.

Ejendomsservice
Boelskifte Administration A/S kan tilbyde professionel ejendomsservice til konkurrencedygtige priser og med ordnede arbejds- og skatteforhold.

Vores prispolitik
Det er en forudsætning hos Boelskifte Administration A/S at administration af andelsbolig- og ejerforeninger er en tillidssag. De foreninger vi administrerer skal ikke have ubehagelige overraskelser. De aftalte priser dækker derfor hele den løbende drift i foreningen. Mere ekstraordinære begivenheder som retssager og større byggesager er ikke omfattet af den løbende administration, men aftales særskilt.
Generelt gælder, at alle vore ydelser aftales før noget sættes i gang. Det er et spørgsmål om tillid.

Generelle forretningsbetingelser
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for enhver sag, som advokatfirmaet varetager.
Advokatfirmaet udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Modtagelse af sagen
Ved modtagelsen af sagen undersøger advokatfirmaet, at der ikke foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet ved varetagelse af sagen. Såfremt vi konstaterer, at der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet, bistår vi med henvisning til anden advokat.

Honorar
Ved varetagelse af en sag er advokatfirmaet forpligtet til at informere om anslået honorar, herunder timesatsen for opgaven. Vores honorar fastsættes på grundlag af den til sagen medgåede tid, sagens kompleksitet, sagens økonomiske værdi og det med sagen forbundne ansvar og opnåede resultat.
Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales løbende af klienten under sagen. Klienten kan afkræves et a conto honorar. A conto honorar og sagsrelaterede omkostninger er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed.

Alle midler, som vores klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt klientkonto.

Advokatfirmaets klientkonto er i Danske Bank, reg.nr. 4180, konto nr. 4110 526 784

IBAN NR. DK4930004110526784

Advokatfirmaets cvr.nr. 34 60 35 45.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere i advokatfirmaet er pålagt tavshedspligt uden tidsbegrænsning. Enhver oplysning, advokatfirmaet modtager i forbindelse med sagen, behandles som fortrolige oplysninger.

Ansvar
Advokatfirmaet har i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom en lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning hos Codan Forsikring under policenr. 900 457 5773. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets rådgivning er målrettet til den konkrete sag, og advokatfirmaet påtager sig intet ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden advokatfirmaets udtrykkelige accept. Advokatfirmaet er alene ansvarlig over for klienten og alene for den rådgivning, der er ydet i forbindelse med den konkrete sag.
Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tab som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill.

Forsikringens maksimum er kr. 40.000.000,- omfattende samtlige advokater i overensstemmelse med advokatfirmaets ansvarsforsikring.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000,-). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Vores advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salærer og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.
 
Medlemskab af Advokatsamfundet
Advokatfirmaet er medlem af Advokatsamfundet, og alle advokater er beskikkede af det danske justitsministerium.

Advokatfirmaet er underlagt Advokatrådets generelle regler om klager.
 

Få et tilbud

Vi vil meget gerne sende jer et tilbud på ejendomsadministration af jeres forenings ejendom. Benyt blot formularen her nedenfor. Jo mere vi ved om jer, jo bedre kan vi sikre, at vores tilbud til jer opfylder jeres behov – derfor kontakter vi jer efterfølgende, så vi får afstemt jeres forventninger til os og vi bliver bedst muligt klædt på til at kunne byde jer velkomne og levere hvad I forventer. I er naturligvis meget velkomne til også at kontakte os forud for tilbuddet.

Vi glæder os til at høre fra jer og håber vi får lejlighed til at byde jer velkommen hos Boelskifte Administration.

Vi administrerer mere end 5.000 boliger, og har også en løsning der opfylder jeres forenings ønsker og behov

Du er altid velkommen til at høre mere om, hvad Boelskifte Administration kan tilbyde netop jer

Få et tilbud Kontakt