Andelsboligforeninger

Boelskifte Administration tilbyder:

 • En fast daglig administrator med ansvar for foreningens daglige drift.
 • Juridisk og økonomisk rådgivning ved administrationens advokater og øvrige eksperter.
 • Online adgang til foreningens økonomi og budgetopfølgning.
 • Foreningens egen hjemmeside med adgang for bestyrelse og beboere.
 • Overvågning af foreningens lån.
 • Løbende optimering af bl.a. bankrenter og forsikring.
 • En struktureret plan for ejendommens vedligeholdelse.
 • Nyhedsbreve med relevante emner for foreningen.
 • Egen professionel ejendomsservice som en del af administrationen.
 • Foreningen får egen husadvokat tilknyttet som en del af administrationen.
 • Nem og hurtig tilgængelighed.
 • Håndtering af ejendommens vedligeholdesesplan i samarbejder med arkitekt/ingeniør.
 • Mulighed for elektronisk kommunikation med bestyrelse og beboere.
 • Elektronisk godkendelse af faktura og regninger.
 • Økonomitjek

  Foreningens økonomi er et helt centralt moment i foreningens drift.
  En optimeret foreningsøkonomi giver de bedste rammer for en stabil drift uden overraskende stigninger i boligafgiften.

  En væsentlig del af vores arbejde består i at tilbyde foreningen de bedste ydelser til så attraktiv en pris som muligt. Som eksempel kan nævnes forsikringerne, hvor Boelskifte Administration løbende udbyder den portefølje af foreninger, vi administrerer, til anerkendte forsikringsselskaber, hvilket giver foreningen væsentlige besparelser. Vi sikrer samtidig, at forsikringen indeholder de elementer, som giver den fornødne tryghed, herunder en dækkende ansvarsforsikring for bestyrelsen. Der kan være rigtigt mange penge at spare på omlægning af realkreditlån.  Vi overvåger løbende renteudviklingen og meddeler bestyrelsen, når vi mener det kan være en fordel at omlægge lånene. En låneomlægning kan også være relevant ved vedligeholdesarbejder på ejendommen f.eks for at undgå eller reducere stigninger i boligafgiften. En låneomlægning har betydning for foreningens andelsværdi, ligesom der er betydelige omkostninger forbundet hermed. Boelskifte administrations økonomer tager alle disse elementer i betragtning, så omlægningen gennemføres trygt og uden overraskelser for bestyrelsen. Bankrenter på ind- og udlån og ejendomsservice er andre områder, hvor vi kan tilbyde foreningen attraktive vilkår – læs mere her >> En struktureret plan for ejendommes vedligeholdelse er et andet område, hvor der kan spares betydelige summer – se under siden ejendommens vedligeholdelse.

 • Generalforsamlingen

  Boelskifte Administration bistår bestyrelsen i alle elementer i forberedelse og gennemførelse af foreningens årlige generalforsamling.

  Vi afholder med bestyrelsen et budgetmøde, hvor udkast til årsrapport gennemgås, og generalforsamlingen planlægges og forberedes. Ny lovgivning eller retspraksis vil ofte medføre, at vi har oplæg til forslag på generalforsamlingen, ligesom vi med bestyrelsen, med udgangspunkt i foreningens tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, drøfter kommende byggesager på ejendommen. Endvidere drøftes andelskronenes beregning samt eventuelle tekniske hensættelser. Udarbejder indkaldelse. Deltager i generalforsamlingen, og evt. som dirigent sørger for en professionel gennemførelse, og at beslutningerne er juridisk holdbare. Udarbejder beslutningsreferat der herefter lægges på foreningens hjemmeside.

 • Ejendommens vedligeholdelse/energibesparelser

  Andelsboligforeninger kan i mange tilfælde spare rigtig mange omkostninger på foreningens drift ved at få lagt en struktureret plan for ejendommens vedligeholdelse.

  Ejendomme i administration hos Boelskifte Administration tilbydes derfor at få udarbejdet en tilstandsrapport med en 5-årig vedligeholdelsesplan for kr. 10.625 inkl. moms. Med udgangspunkt i den, får bestyrelsen overblik over, hvilke bygningsdele der bør vedligeholdes i perioden samt anbefalinger til energibesparelser. Boelskifte Administration udarbejder herefter forslag til finansieringen samt beregninger på evt. påvirkning af boligafgiften og andelsværdi. Ønsker bestyrelsen at gennemføre en byggesag, udarbejder Boelskifte Administration en handlingsplan, herunder beslutningsgrundlaget til en generalforsamling. Boelskifte Administration bistår foreningen med byggesagsadministration, herunder den juridiske del såsom kontrakter og sikkerhedsstillelser, finansiering, byggeforsikringer og løbende budgetkontrol.

 • Salg af andel

  Selvsalg eller mægler? Ved salg af andelsbolig kræves i de fleste tilfælde et stort arbejde og salgsindsats, hvilket nogle andelshavere selv vælger at påtage sig mens andre benytter sig af en ejendomsmægler

  Valget imellem selvsalg og en ejendomsmægler afhænger af flere forhold. Udover den tid, der skal afsættes ved et selvslag bør du som andelshaver søge rådgivning hos en ejendomsmægler, hvis en eller flere forhold gør sig gældende i din andelsboligforening:
   

  • Foreningen er i forberedelses- eller udførelsesfasen af en byggesag.
  • Der gør sig særlig forhold gældende i foreningens økonomi, eksempelvis er foreningen nødlidende eller foreningen har renteswap. 
  • Din andelsbolig er højt belånt eller der er foretaget udlæg i denne.
  • Der er udført forbedringer i boligen som kan tillægges salgssummen
  • Salspriserne i foreningen er svingende
  • Der er store afvigelser imellem slagspriser i foreningen og maksimalprisen.

  UNIK Boligsalg

  Vi lægger stor vægt på at tilbyde vores foreninger de bedste vilkår – også når det gælder salg af andelshavernes boliger. Såfremt du som andelshaver ønsker at benytte dig af ejendomsmægler er markedet herfor enormt og mulighederne mange. Boelskifte Administration har valgt at indgå et samarbejde med UNIKBoligsalg, hvorigennem du som andelshaver kan få adgang til gode men billige mæglerydelser, og med et højt fagligt niveau.

  MedUNIK Boligsalg har vi effekturet salgsprocessen, hvilket betyder en lettere, hurtigere og billigere håndtering af handlen til fordel for alle parter. Ydermere er vores mæglerbesvarelse indeholdt i salæret til mægler, således at du herved opnår en besparelse på 3.500 kr.  Samarbejdet betyder at din andelsbolig sælges via mægler for kun kr. 32.500,- inkl. moms, markedsføring, fotografering, salgsopstilling, håndtering af alle henvendelser, forhandlinger m.m. – og tilmed efter “solgt-eller-gratis” princippet. Det er dog vigtigt for os at understrege, at det alene er et tilbud og det for den enkelte andelshaver står frit for at benytte dette eller ej.  

  Vil du vide mere?

  Læs mere om UNIK Boligsalg på www.unikboligsalg.dk eller kontakt din administrator.

 • Rengøring/ejendomsservice

  Boelskifte Administration tilbyder at varetage alle funktioner vedrørende ejendommens renholdelse og løbende vedligeholdelse af foreningens fællesarealer, det være sig trappevask eller pasning af gården.

  I en branche, der desværre er kendetegnet ved svingende kvalitet, ulovlig arbejdskraft og sort arbejde, sikres foreningerne her en høj og stabil kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Der er samtidigt helt styr på arbejds-, skatte- og miljøforhold samt de nødvendige forsikringer. Alle ejendomsserviceopgaver bliver varetaget af administrationens ejendomsserviceselskab, Solbjerg Ejendomsservice Aps. Samtidig har Solbjerg ejendomsservice Aps skadeservice og rykker hurtigt ud f.eks. ved vandskader. Solbjerg ejendomsservice Aps har døgnvagt. Solbjerg ejendomsservice Aps har boligforeninger, gårdlaug, private virksomheder og offentlige institutioner som kunder.

 • Moms

  Såfremt foreningen har erhverv, vil der i mange tilfælde være en økonomisk fordel i en delvis momsregistrering af ejendommen. En delvis momsregistrering medfører, at foreningen får godtgjort en forholdsmæssighed andel af moms – især ved større byggesager kan det være en økonomisk fordel. Vi foretager en nærmere beregning i det konkrete tilfælde og rådgiver om fordele og ulemper.

Du er altid velkommen til at høre mere om, hvad Boelskifte Administration kan tilbyde netop jer

Få et tilbud Kontakt