Korttidsudlejning

Artikel fra ABF-rep.dk

Det er blevet populært at udleje sin bolig via tjenester som Airbnb og tilsvarende koncepter.

Udlejningen foregår via annoncering på internettet, og lejer kan leje boligen for en enkelt dag, en weekend eller flere dage.

Det er ABF’s opfattelse, at denne form for korttidsudlejning efter sin art minder om hotelvirksomhed og derfor som udgangspunkt er at betragte som erhvervsudøvelse.

Det vil derfor i de fleste andelsboligforeninger kræve en ændring af vedtægterne, såfremt foreningen ønsker at åbne op for korttidsudlejning.

ABF’s standardvedtægter

Efter ABF’s standardvedtægter må boligen ikke anvendes erhvervsmæssigt, og denne form for korttidsudlejning er derfor ikke tilladt, uanset om det er et enkelt værelse eller hele boligen der udlejes, med mindre foreningen vedtager en tilføjelse til vedtægterne, hvor korttidsudlejning bliver muligt.

ABF har udarbejdet en alternativ bestemmelse, der gør det muligt at benytte udlejningstjenester som fx Airbnb. Bestemmelsen er formuleret som en tilføjelse til ABF’s standardvedtægter § 11.

I § 11 kan som nye stykker indsættes:

Stk. 3   En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst ½ år, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Hver enkelt fremlejeperiode skal minimum være af 3 dages varighed og kan sammenlagt højst udgøre 3 uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager, jf. stk. 4.

Stk. 4   Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på 2 år, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne i stk. 3.

Boelskifte Administration A/S’ bemærkninger

Vi er enige i ovenstående vurdring fra ABF, og bistår gerne jeres forening med at sikre at jeres vedtægter lever op til de ønsker foreningen måtte have. 

Tag endelig kontakt til os for nærmere drøftelse.