Ny ejerlejlighedslov

Skrevet af Martin Leth

 

Efter mange års politiske forhandlinger er et flertal i folketinget nået til enighed om en ny ejerlejlighedslov, der endeligt er trådt i kraft pr. 1. juli 2020.

I nærværende nyhedsbrev skal vi pege på de ændringer, som vi umiddelbart vurderer vil få størst praktisk betydning for ejerforeningers daglige drift.

Ejerforeningen kan pålægge en ejer af en ejerlejlighed en bod

Indtil nu har ejerforeningens eneste mulighed ved en ejerlejlighedsejers (-eller beboers) misligholdelse af forpligtelser været en eksklusion. i den nye lov kan ejerforeningen nu udover muligheden for at eksskludere gøre brug at en nyt værkstøj feks hvis misligholdelsen ikke er så grov at den kan medføre eksklusion. Ejerforeningen kan således nu pålægge en ejer af en en ejerlighed en bod på op til kr. 10.000 ved ejers grove pligtforsømmelse overfor ejerforeningen eller andre ejere.
I gentagelsestilfælde kan boden forøges til kr. 20.000.

Der er i loven fastsat særlige regler om, hvad der kræves for at pålægge en bod, herunder et krav om kvalificeret flertal på en generalforsamling, og at ejer i den forbindelse har indsigelsesmulighed, hvorefter ejerforeningen skal anlægge en retssag.

Det har i praksis været svært at foretage handlekraftige dispositioner overfor ejere, der misligholder. Forventningen er, at ejerforeningen med denne nye beføjelse vil kunne agere mere handlekraftigt og effektivt overfor misligholdelser.

Ejerforeningen kan ophæve et lejemål
Det kan skabe problemer når en ejerlejlighed er lejet ud af ejer og lejerne ved f.eks støj og chikane generer de øvrige ejerlejlighedsejere. Det er især et problem når ejerforeningen ikke kan få ejeren til at reagere overfor lejerne. Som en nyskabelse i ejerlejlighedsloven kan ejerforeningen nu indtræde som part, hvis en ejerlejlighed er udlejet, og lejeren udviser en adfærd, der er til gene for ejerforeningen. Ejerforeningen kan således indtræde med de muligheder for f.eks ophævelse af lejemålet som ejerlejlighedsejeren har. Ejerforeningen vil endvidere efter omstændighederne kunne få udsat den pågældende lejer i fogedretten.

Ejerforeningen får nemmere adgang til den enkelte ejerlejlighed
Ejerforeningen får nu nemmere adgang til den enkelte ejerlejlighed, f.eks. ved gennemførelse af eftersyn, reparationer, vedligeholdelse eller udskiftninger, som ejerforeningen i henhold til vedtægten er forpligtet til at udføre. Det er forventningen, at dette i praksis vil kunne lette ejerforeningens arbejde.

Forbud mod urimelige generalforsamlingsbeslutninger
Der har altid i retspraksis omkring ejerforeninger været regler, der sigter på at beskytte minoriteter (mindretal i ejerforeningen) og regler, der sigter mod urimelige beslutninger.
Nu er en sådan klausul dog blevet direkte indført i ejerlejlighedsloven, således at det bliver nemmere for ejerlejlighedsejer ved sagsanlæg at påstå f.eks. beslutninger, der er udtryk for minoritetsmisbrug, indbragt for retten og omstødt.

Den nye ejerlejlighedslov indeholder også yderligere forandringer, der har betydning for ejerforeningens drift
Den reviderede ejerlejlighedslov kan downloades ved at trykke på dette link www.retsinformation.dk

Ny Normalvedtægt
Det forventes at der udsendes en ny normlvedtægt for ejerforeninger senere på året.

Bestyrelsens medlemmer er som altid velkomne til at kontakte administrationen for en uddybning af den nye lov, og dens konsekvenser.